HOURS: MON-THUR 10AM-7PM

FRI-SAT 10AM-8PM

CLOSED SUNDAYS

EPHRAIM
24 E 450 N
Ephraim, UT 84627
phone number

Lobby closes @ 6pm.